GIP Documentatie

Het documenteren van het proces is essensieel voor een succesvol project.

User Stories & Burndown chart

Logboek

Planning

CV Europas

Motivatiebrief

Inschrijvings formulier stage

Lexicon

WoordNLENFR
AIKunstmatige intelligentie (AI) is intelligentie - informatie waarnemen, synthetiseren en afleiden - aangetoond door machines, in tegenstelling tot de intelligentie van niet-menselijke dieren en mensen. Voorbeelden van taken waarbij dit gebeurt zijn spraakArtificial intelligence (AI) is intelligence—perceiving, synthesizing, and inferring information—demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by non-human animals and humans. Example tasks in which this is done include speech recognitionL'intelligence artificielle (IA) est l'intelligence - percevoir, synthétiser et déduire des informations - démontrée par des machines, par opposition à l'intelligence démontrée par les animaux non humains et les humains. La reconnaissance vocale, la visio
Unity Een populair gameontwikkelingsplatform dat wordt gebruikt om interactieve 2D- en 3D-ervaringen voor verschillende platforms te creëren.A popular game development platform used to create interactive 2D and 3D experiences for various platforms.Une plateforme populaire de développement de jeux utilisée pour créer des expériences interactives en 2D et 3D pour différentes plateformes.
C#Een programmeertaal ontwikkeld door Microsoft die veel wordt gebruikt in Unity voor gameontwikkeling.A programming language developed by Microsoft that is widely used in Unity for game development.Un langage de programmation développé par Microsoft et largement utilisé dans Unity pour le développement de jeux.
GameObjectEen object in de Unity-scene waaraan componenten kunnen worden toegevoegd en dat kan worden gemanipuleerd en bestuurd via scripts.An object in the Unity scene that can have components attached to it and can be manipulated and controlled through scripts.Un objet dans la scène Unity auquel des composants peuvent être attachés et qui peut être manipulé et contrôlé via des scripts.
ComponentEen modulair stuk functionaliteit dat aan een GameObject kan worden toegevoegd om specifieke gedragingen of eigenschappen te geven.A modular piece of functionality that can be added to a GameObject to give it specific behaviors or properties.Une pièce modulaire de fonctionnalité pouvant être ajoutée à un GameObject pour lui donner des comportements ou des propriétés spécifiques.
ScriptingHet proces van het schrijven van code of scripts om het gedrag en de functionaliteit van objecten in een spel of applicatie te regelen.The process of writing code or scripts to control the behavior and functionality of objects in a game or application.Le processus d'écriture de code ou de scripts pour contrôler le comportement et la fonctionnalité des objets dans un jeu ou une application.
MonoBehaviourEen basisklasse in Unity waarmee scripts kunnen communiceren met de game-engine en kunnen reageren op gebeurtenissen tijdens de levenscyclus van het spel. A base class in Unity that allows scripts to interact with the game engine and respond to events during the game's lifecycle.Une classe de base dans Unity qui permet aux scripts d'interagir avec le moteur de jeu et de répondre aux événements pendant le cycle de vie du jeu.
UpdateEen Unity-functie die elke frame wordt aangeroepen en die vaak wordt gebruikt om de status van objecten bij te werken en continue acties uit te voeren.A Unity function that is called every frame and is commonly used to update the state of objects and perform continuous actions. Une fonction Unity appelée à chaque image et couramment utilisée pour mettre à jour l'état des objets et effectuer des actions continues.
StartEen Unity-functie die wordt aangeroepen wanneer een script of object wordt geïnitialiseerd of ingeschakeld, vaak gebruikt om initiële waarden of referenties in te stellen.A Unity function that is called when a script or object is initialized or enabled, commonly used to set up initial values or references.Une fonction Unity appelée lors de l'initialisation ou de l'activation d'un script ou d'un objet, couramment utilisée pour configurer des valeurs ou des références initiales.
FixedUpdateEen Unity-functie die op vaste tijdsintervallen wordt aangeroepen, gesynchroniseerd met de physics engine, en vaak gebruikt voor physics-gerelateerde berekeningen of updates.A Unity function that is called at fixed intervals, synchronized with the physics engine, and commonly used for physics-related calculations or updates.Une fonction Unity appelée à intervalles fixes, synchronisée avec le moteur physique, et couramment utilisée pour les calculs ou les mises à jour liés à la physique.
Awake Een Unity-functie die wordt aangeroepen wanneer een script of object wordt geïnitialiseerd, maar vóór Start, vaak gebruikt voor initiële configuratie of initialisatie.A Unity function that is called when a script or object is initialized but before Start, commonly used for initial setup or initialization.Une fonction Unity appelée lors de l'initialisation d'un script ou d'un objet, mais avant Start, couramment utilisée pour la configuration initiale ou l'initialisation.
Coroutine Een speciaal type functie in Unity dat asynchrone en getimede operaties mogelijk maakt, vaak gebruikt voor animaties of vertraging van acties.A special type of function in Unity that allows for asynchronous and timed operations, often used for animations or delaying actions.Un type spécial de fonction dans Unity qui permet des opérations asynchrones et temporisées, souvent utilisé pour les animations ou les actions différées.
InputEen Unity-klasse die toegang biedt tot verschillende soorten invoer, zoals toetsenbord, muis of aanraakevenementen, waardoor interactie met het spel mogelijk is.A Unity class that provides access to various types of input, such as keyboard, mouse, or touch events, allowing interaction with the game.Une classe Unity qui permet d'accéder à différents types d'entrées, telles que les événements clavier, souris ou tactile, permettant l'interaction avec le jeu.
Rigidbody2D Een Unity-component die fysieke simulatie toevoegt aan een GameObject, waardoor het beïnvloed kan worden door krachten en kan reageren op botsingen.A Unity component that adds physics simulation to a GameObject, allowing it to be affected by forces and respond to collisions. Un composant Unity qui ajoute une simulation physique à un GameObject, lui permettant d'être affecté par des forces et de répondre aux collisions.
Transform Een Unity-component die aan een GameObject is gekoppeld en de positie, rotatie en schaal van het object in de spelwereld vertegenwoordigt.A Unity component attached to a GameObject that represents its position, rotation, and scale in the game world.Un composant Unity attaché à un GameObject qui représente sa position, sa rotation et son échelle dans le monde du jeu.
Vector2 Een Unity-structuur die een 2D-vector of punt in de ruimte vertegenwoordigt, vaak gebruikt voor posities, richtingen of bewegingsberekeningen.A Unity struct that represents a 2D vector or point in space, commonly used for positions, directions, or movement calculations.Une structure Unity qui représente un vecteur 2D ou un point dans l'espace, couramment utilisée pour les positions, les directions ou les calculs de mouvement.
Raycast Een techniek in Unity om een lijn of straal in de spelwereld te werpen om botsingen te detecteren of informatie te verkrijgen over objecten waarmee het kruist.A technique in Unity for casting a line or ray into the game world to detect collisions or obtain information about objects it intersects.Une technique dans Unity pour lancer une ligne ou un rayon dans le monde du jeu afin de détecter des collisions ou d'obtenir des informations sur les objets qu'il croise.
SpriteRenderer Een Unity-component die 2D-sprites rendert op een GameObject, waarbij de verschijning en visuele representatie worden bepaald.A Unity component that renders 2D sprites on a GameObject, defining its appearance and visual representation.Un composant Unity qui rend des sprites 2D sur un GameObject, définissant son apparence et sa représentation visuelle.
Animation Het proces van het creëren en besturen van de beweging of transformatie van objecten in de loop van de tijd, vaak gebruikt om personages of objecten tot leven te brengen in spellen.The process of creating and controlling the movement or transformation of objects over time, often used to bring characters or objects to life in games.Le processus de création et de contrôle du mouvement ou de la transformation des objets au fil du temps, souvent utilisé pour donner vie à des personnages ou des objets dans les jeux.
Animator : Een Unity-component die de weergave en menging van animaties op een GameObject bestuurt, waardoor complexe animaties van personages of objecten mogelijk zijn.A Unity component that controls the playback and blending of animations on a GameObject, allowing for complex character or object animations. Un composant Unity qui contrôle la lecture et le mélange des animations sur un GameObject, permettant des animations complexes de personnages ou d'objets.
Prefab Een herbruikbaar en aanpasbaar middel in Unity dat een sjabloon of blauwdruk vertegenwoordigt voor het maken van instanties van GameObjects.A reusable and customizable asset in Unity that represents a template or blueprint for creating instances of GameObjects. Une ressource réutilisable et personnalisable dans Unity qui représente un modèle ou un plan pour créer des instances de GameObjects.
Instantiate Een Unity-functie die tijdens runtime een instantie van een prefab of GameObject creëert, waardoor dynamische creatie en beheer van objecten mogelijk is. A Unity function that creates an instance of a prefab or GameObject during runtime, allowing dynamic creation and management of objects.Une fonction Unity qui crée une instance d'un prefab ou d'un GameObject pendant l'exécution, permettant la création et la gestion dynamiques d'objets.
DestroyEen Unity-functie die een GameObject of component verwijdert of vernietigt, waardoor geheugen en bronnen die eraan zijn gekoppeld, vrijkomen.A Unity function that removes or destroys a GameObject or component, freeing up memory and resources associated with it.: Une fonction Unity qui supprime ou détruit un GameObject ou un composant, libérant ainsi la mémoire et les ressources qui y sont associées.
UI Afkorting voor User Interface, verwijst naar de grafische elementen en bedieningselementen die op het scherm worden weergegeven om met het spel of de applicatie te interageren.Abbreviation for User Interface, refers to the graphical elements and controls displayed on the screen to interact with the game or application.Abréviation de User Interface (interface utilisateur), se réfère aux éléments graphiques et aux contrôles affichés à l'écran pour interagir avec le jeu ou l'application.
Canvas Een Unity-component die dient als een container voor UI-elementen, en biedt een ruimte waarin UI-elementen kunnen worden geplaatst en weergegeven op het scherm.A Unity component that serves as a container for UI elements, providing a space where UI elements can be placed and rendered on the screen.Un composant Unity qui sert de conteneur pour les éléments d'interface utilisateur, fournissant un espace où les éléments d'interface utilisateur peuvent être placés et affichés à l'écran.
EventSystem Een Unity-systeem dat gebruikersinvoer gebeurtenissen, zoals muisklikken of touch-gebaren, afhandelt en beheert en ze naar de juiste UI-elementen doorstuurt.A Unity system that handles and manages user input events, such as mouse clicks or touch gestures, and routes them to the appropriate UI elements.Un système Unity qui gère et gère les événements d'entrée utilisateur, tels que les clics de souris ou les gestes tactiles, et les achemine vers les éléments d'interface utilisateur appropriés.
OnClick Een gebeurtenis of callback-functie in Unity die wordt geactiveerd wanneer een UI-knop door de gebruiker wordt geklikt of ingedrukt. An event or callback function in Unity that is triggered when a UI button is clicked or pressed by the user.Un événement ou une fonction de rappel dans Unity qui est déclenché lorsque l'utilisateur clique ou appuie sur un bouton de l'interface utilisateur.
Slider Een Unity-component dat een sleepbare schuifregelaar in de gebruikersinterface vertegenwoordigt, waardoor een waarde binnen een gespecificeerd bereik kan worden geselecteerd.A Unity component that represents a draggable slider control in the user interface, allowing for selecting a value within a specified range.Un composant Unity qui représente un curseur glissant dans l'interface utilisateur, permettant de sélectionner une valeur dans une plage spécifiée.
AudioManager Een aangepaste Unity-klasse of systeem dat verantwoordelijk is voor het beheren en regelen van de audioweergave in een spel of applicatie, inclusief het afhandelen van geluidseffecten en achtergrondmuziek. A custom Unity class or system responsible for managing and controlling audio playback in a game or application, including handling sound effects and background music.Une classe ou un système personnalisé Unity responsable de la gestion et du contrôle de la lecture audio dans un jeu ou une application, y compris la gestion des effets sonores et de la musique de fond.
AudioClip Een Unity-asset die audiogegevens bevat, zoals geluidseffecten of muziek, die kunnen worden afgespeeld met behulp van een AudioSource-component. A Unity asset that contains audio data, such as sound effects or music, which can be played back using an AudioSource component.Une ressource Unity qui contient des données audio, telles que des effets sonores ou de la musique, qui peuvent être lus à l'aide d'un composant AudioSource.
IEnumerator Een Unity-interface die wordt gebruikt voor het maken van coroutines, waarmee code asynchroon en met vertraging kan worden uitgevoerd. A Unity interface used for creating coroutines, which allow for asynchronous and time-delayed execution of code.Une interface Unity utilisée pour créer des coroutines, qui permettent l'exécution asynchrone et différée dans le temps du code.
WaitForSeconds Een Unity yield-instructie die binnen een coroutine wordt gebruikt om de uitvoering van code gedurende een bepaalde tijdsduur te onderbreken.A Unity yield instruction used within a coroutine to pause the execution of code for a specified duration of time.Une instruction d'attente Unity utilisée dans une coroutine pour mettre en pause l'exécution du code pendant une durée spécifiée.
Callbacks Functies of methoden die als argumenten aan andere functies of systemen worden doorgegeven en op specifieke punten in de uitvoering van het programma worden aangeroepen, vaak gebruikt voor gebeurtenisafhandeling of asynchrone bewerkingen.Functions or methods that are passed as arguments to other functions or systems and are called at specific points in the program's execution, often used for event handling or asynchronous operations. Des fonctions ou méthodes passées en tant qu'arguments à d'autres fonctions ou systèmes et qui sont appelées à des points spécifiques de l'exécution du programme, souvent utilisées pour la gestion d'événements ou les opérations asynchrones.